สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

กิจกรรมทั้งหมด
สพป.สฎ.3 ขานรับนโยบาย WFH
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 21 ครั้ง 21เม.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมประชุมจัดทำแผนที่ทรัพยากรหน่วยงานและสวัสดิการที่มีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษารายกรณี ปีที่ 2
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 65 ครั้ง 7เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 98 ครั้ง 7เม.ย.64
 
6 เมษายน 2564 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 91 ครั้ง 6เม.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พิจารณาคัดเลือก รางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 87 ครั้ง 5เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 97 ครั้ง 5เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 พิจาณาจัดสรรงบประมาณ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 104 ครั้ง 2เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 95 ครั้ง 2เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 คัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 81 ครั้ง 31มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 91 ครั้ง 31มี.ค.64
 
ผอ.สพป.สฎ.3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสามัคคี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 72 ครั้ง 28มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 65 ครั้ง 25มี.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 61 ครั้ง 24มี.ค.64
 
โครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐานปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 53 ครั้ง 23มี.ค.64
 
เข้าร่วมประชุมรับฟังมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของธนาคารออมสิน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 69 ครั้ง 19มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 76 ครั้ง 18มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการการประเมิน พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 68 ครั้ง 18มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 76 ครั้ง 18มี.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 55 ครั้ง 17มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมประธานสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 74 ครั้ง 15มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมประธานสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 63 ครั้ง 15มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 78 ครั้ง 13มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) ณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 61 ครั้ง 12มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 53 ครั้ง 12มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 52 ครั้ง 12มี.ค.64
 
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านควนพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 47 ครั้ง 10มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 65 ครั้ง 10มี.ค.64
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.สฎ.3 ได้รับเกียรติบัตร เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ และความดีต่อสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 68 ครั้ง 10มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 64 ครั้ง 10มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 36 ครั้ง 9มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 42 ครั้ง 9มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมประชุมมอบนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 33 ครั้ง 8มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมหัวหน้าสนามสอบ การดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 43 ครั้ง 8มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประจำปีการศึกษา 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 49 ครั้ง 8มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมงานของดีเมืองสุราษฎร์ และ กาชาดจังหวัด
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 36 ครั้ง 8มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมหารือการกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 47 ครั้ง 5มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเตรียมวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการโณงเรียนคุณภาพของชุมชน ครั้งที่ 1/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 43 ครั้ง 5มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 51 ครั้ง 5มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 51 ครั้ง 4มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะทำงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 48 ครั้ง 4มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 51 ครั้ง 3มี.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 67 ครั้ง 1มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 55 ครั้ง 27ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 71 ครั้ง 25ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 เตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 78 ครั้ง 25ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 65 ครั้ง 25ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 64 ครั้ง 24ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคใต้
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 67 ครั้ง 23ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ให้การต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 78 ครั้ง 22ก.พ.64
 
ผอ.สพป.สฎ.3 ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 76 ครั้ง 22ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาการย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2563 ตามประกาศเพิ่มเติม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 74 ครั้ง 19ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลประเมินผล การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 75 ครั้ง 18ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 100 ครั้ง 17ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัยและเคารพศพ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 75 ครั้ง 17ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 75 ครั้ง 17ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนนโยบายศธ.ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 89 ครั้ง 16ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมงาน "วันวิภาวดีรังสิต" ประจำปี 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 76 ครั้ง 16ก.พ.64
 
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 72 ครั้ง 16ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 79 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 พิจารณาคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 88 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย Admin เข้าชม 74 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2564
โดย Admin เข้าชม 67 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย Admin เข้าชม 61 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี พ.ศ.2563
โดย Admin เข้าชม 65 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย Admin เข้าชม 63 ครั้ง 11ก.พ.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 66 ครั้ง 8ก.พ.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สงวน วงศ์สกุล
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 63 ครั้ง 8ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 68 ครั้ง 5ก.พ.64
 
พัฒนาตนเองด้วยระบบ online
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 56 ครั้ง 5ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 67 ครั้ง 4ก.พ.64
 
ผอ.สพป.สฎ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 74 ครั้ง 4ก.พ.64
 
ผอ.สพป.สฎ.3 ออกตรวจเยียม รร.บ้านหานเพชร
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 143 ครั้ง 3ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 145 ครั้ง 3ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมประชุมการดำเนินงาน การบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ.
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 143 ครั้ง 2ก.พ.64
 
สพป. สฎ.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านบางปาน ประสบวายภัย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 142 ครั้ง 2ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัยและเคารพศพ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 137 ครั้ง 2ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 136 ครั้ง 1ก.พ.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 151 ครั้ง 1ก.พ.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมต้อนรับนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการติดตาม การดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 128 ครั้ง 1ก.พ.64
 
สพป. สฎ.3 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 130 ครั้ง 31ม.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ทบทวนการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพชุมชน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 123 ครั้ง 28ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสมัคร ยอดแสงจันทร์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 122 ครั้ง 28ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 124 ครั้ง 28ม.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 134 ครั้ง 27ม.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 136 ครั้ง 26ม.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 134 ครั้ง 26ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัยและเคารพศพ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 132 ครั้ง 26ม.ค.64
 
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 140 ครั้ง 26ม.ค.64
 
สพป. สฎ.3 ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 130 ครั้ง 25ม.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 145 ครั้ง 25ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 135 ครั้ง 20ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัยและเคารพศพ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 133 ครั้ง 18ม.ค.64
 
การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ EP (English Program)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 131 ครั้ง 18ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เยี่ยมติดตาม การจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 128 ครั้ง 14ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 130 ครั้ง 14ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 128 ครั้ง 13ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส.
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 125 ครั้ง 12ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เยี่ยมติดตามการจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 128 ครั้ง 12ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เยี่ยมติดตาม การจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 125 ครั้ง 11ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เตรียมความพร้อมการขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 135 ครั้ง 11ม.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. และประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 124 ครั้ง 6ม.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 130 ครั้ง 6ม.ค.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณี แก้วศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 124 ครั้ง 25ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 127 ครั้ง 25ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 124 ครั้ง 25ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 113 ครั้ง 23ธ.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 22ธ.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 119 ครั้ง 19ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ลงพื้นที่ติดตาม การบริหารจัดการและการจัด การเรียนการสอน โรงเรียนวัดสองแพรก อำเภอชัยบุรี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 19ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 พิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 18ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 109 ครั้ง 17ธ.ค.63
 
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนฯ และยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562-2565
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 17ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนผังอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพชุมชน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 112 ครั้ง 17ธ.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัยและเคารพศพ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 112 ครั้ง 15ธ.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 15ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 อบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 110 ครั้ง 14ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณ ฯ (โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 109 ครั้ง 14ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 119 ครั้ง 9ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของโรงเรียนในสังกัด
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 132 ครั้ง 7ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมพิจารณาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 121 ครั้ง 7ธ.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 116 ครั้ง 7ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 144 ครั้ง 6ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 6ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 109 ครั้ง 6ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมพิจารณางบลงทุนฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 127 ครั้ง 1ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 115 ครั้ง 1ธ.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 125 ครั้ง 1ธ.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 109 ครั้ง 1ธ.ค.63
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 112 ครั้ง 30พ.ย.63
 
ผอ.สพป.สฎ.3 พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 114 ครั้ง 27พ.ย.63
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล video conference
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 113 ครั้ง 27พ.ย.63
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 114 ครั้ง 24พ.ย.63
 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 155 ครั้ง 23พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 114 ครั้ง 17พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 130 ครั้ง 17พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมการบริหารงานธุรการ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 17พ.ย.63
 
ผอ.สพป.สฎ.3 พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 110 ครั้ง 13พ.ย.63
 
ผอ.สพป.สฎ.3 เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผอ.สพป.สฎ.1
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 112 ครั้ง 12พ.ย.63
 
สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประธาน/เลขานุการประเมินนักเรียน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 124 ครั้ง 11พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรองเท้าให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 133 ครั้ง 11พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 132 ครั้ง 11พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 110 ครั้ง 11พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ต้อนรับ ผอ.สฎ.3 และ รอง ผอ.สพป. สฎ.3
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 145 ครั้ง 10พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ รองมนูญ รักดี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 135 ครั้ง 9พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 117 ครั้ง 5พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมประธานอำเภอและเครือข่ายสถานศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 128 ครั้ง 3พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมทีมผู้บริหาร
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 123 ครั้ง 2พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับ ข้าราชการครูบรรจุใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 115 ครั้ง 2พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 111 ครั้ง 2พ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 117 ครั้ง 30ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 29ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 116 ครั้ง 27ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมน้อมรำรึกเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 117 ครั้ง 23ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมบริจาคเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพิ่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาอัคคีภัย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 124 ครั้ง 22ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 110 ครั้ง 21ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บริจาคสมทบทุนก่อสร้างพระอนุเสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 116 ครั้ง 21ต.ค.63
 
โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล เพื่อเด็กและเยาวชน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 120 ครั้ง 15ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 112 ครั้ง 15ต.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 130 ครั้ง 14ต.ค.63
 
พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 127 ครั้ง 8ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมบูรณาการ การประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 155 ครั้ง 3ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 148 ครั้ง 3ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 114 ครั้ง 2ก.ค.63
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 151 ครั้ง 2ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนักวิชาการพัสดุ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 164 ครั้ง 2ก.ค.63
 
พบปะ และกล่าวให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 113 ครั้ง 2ก.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 108 ครั้ง 1ก.ค.63
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 146 ครั้ง 27มิ.ย.63
 
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 149 ครั้ง 24มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุม ก.ต.ป.น.
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 128 ครั้ง 23มิ.ย.63
 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ สร้างข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 166 ครั้ง 22มิ.ย.63
 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ สร้างข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 122 ครั้ง 18มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 136 ครั้ง 17มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 108 ครั้ง 17มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 117 ครั้ง 16มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ITA Online
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 115 ครั้ง 16มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 124 ครั้ง 15มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ 3 พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 115 ครั้ง 11มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 126 ครั้ง 10มิ.ย.63
 
ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 118 ครั้ง 4มิ.ย.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย  เข้าชม 187 ครั้ง 9มี.ค.63
 
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านรองมนูญ รักดี
โดย  เข้าชม 182 ครั้ง 2มี.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับตำแหน่งใหม่
โดย  เข้าชม 182 ครั้ง 26ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
โดย  เข้าชม 188 ครั้ง 24ก.พ.63
 
ผอ.สพป.สฎ.3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
โดย  เข้าชม 187 ครั้ง 20ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์3 ร่วมวางหรีดแสดงความไว้อาลัย และเคารพศพ
โดย  เข้าชม 111 ครั้ง 12ก.พ.63
 
ประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 152 ครั้ง 12ก.พ.63
 
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563
โดย  เข้าชม 112 ครั้ง 12ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลในระบบ nispa
โดย  เข้าชม 108 ครั้ง 11ก.พ.63
 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร RT/NT ระดับศูนย์สอบ
โดย  เข้าชม 151 ครั้ง 7ก.พ.63
 
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2563
โดย  เข้าชม 106 ครั้ง 5ก.พ.63
 
จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
โดย  เข้าชม 120 ครั้ง 4ก.พ.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย  เข้าชม 110 ครั้ง 3ก.พ.63
 
ประชุมสรุปผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
โดย  เข้าชม 148 ครั้ง 31ม.ค.63
 
สพป.สฎ.3 ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยโรงเรียน
โดย  เข้าชม 140 ครั้ง 23ม.ค.63
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจและเคารพศพ
โดย  เข้าชม 106 ครั้ง 22ม.ค.63
 
พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2563
โดย  เข้าชม 106 ครั้ง 22ม.ค.63
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
โดย  เข้าชม 135 ครั้ง 20ม.ค.63
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 111 ครั้ง 20ธ.ค.62
 
ประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 62
โดย  เข้าชม 126 ครั้ง 20ธ.ค.62
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาเรียงลำดับคำขอตั้งงบประมาณ 2564
โดย  เข้าชม 126 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 128 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
การนำบอร์ดเพื่อการศึกษา Micro : bit ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดย  เข้าชม 123 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564
โดย  เข้าชม 124 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่49/2562
โดย  เข้าชม 105 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจและเคารพศพ
โดย  เข้าชม 125 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 125 ครั้ง 25พ.ย.62
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธาน/เลขานุการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดย  เข้าชม 104 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
โดย  เข้าชม 109 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรี
โดย  เข้าชม 146 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
โดย  เข้าชม 136 ครั้ง 22พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพรุพรี
โดย  เข้าชม 132 ครั้ง 22พ.ย.62
 
สพป.สุราษฎร์3 เข้าร่วมประชุม การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
โดย  เข้าชม 121 ครั้ง 21พ.ย.62
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 117 ครั้ง 21พ.ย.62
 
รับฟังคำชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย  เข้าชม 110 ครั้ง 19พ.ย.62
 
ประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)
โดย  เข้าชม 113 ครั้ง 18พ.ย.62
 
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562
โดย  เข้าชม 114 ครั้ง 13พ.ย.62
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
โดย  เข้าชม 115 ครั้ง 13พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ
โดย  เข้าชม 119 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ร่วมจิบน้ำชากาแฟ สนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 138 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานเข้
โดย  เข้าชม 124 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ
โดย  เข้าชม 105 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานฯ
โดย  เข้าชม 113 ครั้ง 5พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายวารี มูลลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองโร
โดย  เข้าชม 142 ครั้ง 4พ.ย.62
 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต3
โดย  เข้าชม 116 ครั้ง 4พ.ย.62
 
ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือฌาปนกิจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย  เข้าชม 104 ครั้ง 1พ.ย.62
 
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562
โดย  เข้าชม 124 ครั้ง 1พ.ย.62
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย  เข้าชม 105 ครั้ง 29ต.ค.62
 
รวมพลังคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา และแนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
โดย  เข้าชม 111 ครั้ง 28ต.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สพป.สุราษฏร์ธานี 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 105 ครั้ง 11ก.ค.62
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดย อำนวยการ เข้าชม 102 ครั้ง 10ก.ค.62
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
โดย กฎหมาย เข้าชม 123 ครั้ง 10ก.ค.62
 
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสป.สุราษฎร์ธานี 3
โดย กฎหมาย เข้าชม 121 ครั้ง 10ก.ค.62
 
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆของหน่วยงาน
โดย กฎหมาย เข้าชม 122 ครั้ง 10ก.ค.62
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 132 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 129 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 158 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับรางวัลผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย อันดับ 1 ประเภทผลงานดีเด่น
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 128 ครั้ง 21มิ.ย.62
 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 150 ครั้ง 10เม.ย.62
 
โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 3โมเดล
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 457 ครั้ง 3ก.ย.61
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย Admin เข้าชม 141 ครั้ง 13ส.ค.61
 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด