สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

Download
คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA (ปี 2561)
   
   
คุ่มือการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
คู่มือกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
คุ่มือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562
คู่มือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP)
คู่มือพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประมวลกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
   
คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
   
คู่มือแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
คู่มือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นปลอดภัย
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการใช้งาน Google Apps for Education เบื้องต้น
คู่มือการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศด้วย Aplication Line
แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินโรงเรียนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสานเทศ dlit
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ dlit
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม dltv
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม new dltv
คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
แนวปฏิบัติในการดำเนินการและจัดท าข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม
แนวทางการเขียน sar นักเรียนเรียนรวม
ข้อมูลนักเรียนพิการแยก 10พ.ย.61
ข้อมูลนักเรียนพิการ 10 พ.ย.61
แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่อง
แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
แนวทางการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน
   
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสำรอง ป.1
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสำรอง ป.2
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสำรอง ป.3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญ ป.4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญ ป.5
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญ ป.6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ม.5-6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ม.4
คู่มือแนวทางการจัดอาหารกลางวัน "เด็กวัยเรียน"
คู่มือระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
คู่มือรู้เท่าทันน้ำหนัก-ส่วนสูง แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการและสุขนิสัยที่พึงประสงค์
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน ตามหลักมาตรฐานโภชนาการ
   
   
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
คู่มือขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูชาวไทย)
คู่มือการยื่นขอหนังสือนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบ KSP School
คู่มือขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูช่าวต่างประเทศ)
คู่มือการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562
คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ระบบบริการสถานศึกษา (KSP-School)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สฎ.เขต 3
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC ของข้าราชการครู Version 2.0