สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3


 

ที่ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน
16 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
17 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
18 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน