การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 442 ครั้ง 25พ.ย.62
 
ประชุมชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง Video Conference
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 442 ครั้ง 19พ.ย.62
 
การตรวจสภาพอาคารเรียน โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 443 ครั้ง 7พ.ย.62
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 442 ครั้ง 7พ.ย.62
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 16พ.ค.62
 
คำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 1พ.ย.61
 
โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 3โมเดล
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 443 ครั้ง 3ก.ย.61
 
คำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงเรียนทั่วไป
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 5ธ.ค.62
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน
โดย Admin เข้าชม 443 ครั้ง 15พ.ย.62
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการยกร่างข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 13พ.ย.62
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 4ก.ย.62
 
บันทึกข้อมูลอัตราจ้างธุรการ/นักการ-ภารโรง ของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562
โดย Admin เข้าชม 443 ครั้ง 30ส.ค.62
 
แบบสำรวจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย นโยบายและแผน เข้าชม 442 ครั้ง 8ส.ค.62
 
คำขอตั้งงบประมาณ บ้านพัก ตามนโยบาย สพฐ.
โดย Admin เข้าชม 442 ครั้ง 10ก.ค.62
 
ภารกิจ หน้าที่