ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 7ก.ค.64
 
hacked by a2stro :)))
discord : a2stro#2084

โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 443 ครั้ง 8เม.ย.64
 
เข้าร่วมประชุมรับฟังมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของธนาคารออมสิน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 19มี.ค.64
 
จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 3ก.พ.64
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 9พ.ย.63
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุม ITA สพป.สฎ.เขต 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 7ก.ย.64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 17ส.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 10ส.ค.64
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 7ก.ค.64
 
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 6ก.ค.64
 
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 6ก.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 5ก.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 443 ครั้ง 4มิ.ย.64
 
ประกาศแจ้งการคืนเงินประกันสัญญา โรงเรียนบ้านบางปาน (ผู้รับจ้าง นางสาวภัทรพร แก้งแพง)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 443 ครั้ง 2มิ.ย.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 442 ครั้ง 7พ.ค.64
 
ภารกิจ หน้าที่