ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 120 ครั้ง 7ก.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 8เม.ย.64
 
เข้าร่วมประชุมรับฟังมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของธนาคารออมสิน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 120 ครั้ง 19มี.ค.64
 
จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 3ก.พ.64
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 120 ครั้ง 9พ.ย.63
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 120 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 120 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุม ITA สพป.สฎ.เขต 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 7ก.ค.64
 
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 6ก.ค.64
 
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 6ก.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 5ก.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 122 ครั้ง 4มิ.ย.64
 
ประกาศแจ้งการคืนเงินประกันสัญญา โรงเรียนบ้านบางปาน (ผู้รับจ้าง นางสาวภัทรพร แก้งแพง)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 121 ครั้ง 2มิ.ย.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 120 ครั้ง 7พ.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 8เม.ย.64
 
ประกาศ เผยแพร่ งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 16มี.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 119 ครั้ง 5ก.พ.64
 
ภารกิจ หน้าที่