ผลงาน(Best Practice) ปีงบประมาณ พ.ศ.564 การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สถานการณ์ covid /การพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านการเขียน
โดย นิเทศ เข้าชม 197 ครั้ง 1ก.ย.64
 
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย นิเทศ เข้าชม 203 ครั้ง 6พ.ค.64
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ะานี เขต 3
โดย นิเทศ เข้าชม 200 ครั้ง 3พ.ย.63
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย นิเทศ เข้าชม 195 ครั้ง 10ส.ค.63
 
ฐานข้อมูลโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน(2562)
โดย นิเทศ เข้าชม 198 ครั้ง 17ธ.ค.62
 
สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562
โดย นิเทศ เข้าชม 196 ครั้ง 20พ.ย.62
 
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โดย นิเทศ เข้าชม 196 ครั้ง 3พ.ค.62
 
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดย นิเทศ เข้าชม 197 ครั้ง 3พ.ค.62
 
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 30 เม.ย.2562
โดย นิเทศ เข้าชม 197 ครั้ง 3พ.ค.62
 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 30 เม.ย.2562
โดย นิเทศ เข้าชม 195 ครั้ง 3พ.ค.62
 
ภารกิจ หน้าที่