Download
คุ่มือการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
คู่มือกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
คุ่มือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562
คู่มือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP)
คู่มือพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประมวลกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
   
ภารกิจ หน้าที่