Download
คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว8-2563
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว17-2563
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว14-2563
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว20-61
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ว21-61
เกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ว19-61
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ว4562-60
การให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21-60
เกณฑ์การพัฒนาครูฯ สายงานการสอน ว 22-60
คัดเลือกฯรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ว23-60
เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน 38 ค.(2) ว 30-60
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ว 29-60
สอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย ว16-57
การย้ายครู ว24-59
การเกลี่ยอัตรากำลัง ว19-55
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว3-54
หลักเกณฑ์และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยาฐานะ ว17-52
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
   
ภารกิจ หน้าที่