กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
         1.1 งานสารบรรณ
         1.2 งานประสานงานและให้บริการ
         1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
         1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน

2. งานข้อมูลสารสนเทศ
         2.1 งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         2.2 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
         2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
         2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. งานนโยบายและแผน
         3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
         3.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
         3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
         3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
         4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
         4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
         4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
         4.4 งานบริหารงบประมาณ

5 งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
         5.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
         5.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษา)
         5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา