ภารกิจกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
        - การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
        - ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
        - ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
      1.1 การเบิกเงิน
      1.2 การจ่ายเงิน
      1.3 การยืมเงิน
      1.4 การเก็บรักษาเงิน
      1.5 การนำเงินส่งคลัง
      1.6 การกันเงิน

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
      2.1 สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
      2.2 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
      2.3 สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
      2.4 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
      2.5 สมุดรายวันเงินรับ
      2.6 สมุดรายวันเงินจ่าย
      2.7 สมุดรายวันทั่วไป
      2.8 ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
      2.9 สมุดบัญชีแยกประเภท
      2.10 การรับและการนำส่งเงิน
      2.11 การลงทะเบียนคุมฎีกา
      2.12 รายงานการเงิน
      2.13 การจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
      2.14 การตรวจสอบและรายงาน
      2.15 การสรุปรายการ
      2.16 การปิดบัญชี
      2.17 การบันทึกสิ้นปี
      2.18 การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด
      2.19 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
      3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง
      3.2 การควบคุมพัสดุ-การเก็บรักษาพัสดุ
      3.3 การควบคุมพัสดุ-การเบิกจ่ายพัสดุ
      3.4 การควบคุมพัสดุ-การยืมพัสดุ
      3.5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี
      3.6 การจัดทำเอง

4. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
      4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
      4.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
      4.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่)
      4.4 การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
6. ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย