ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ 

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา

  1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

- งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

- งานบริหารพนักงานราชการหรือลุกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

- งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด)

- งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (กรณีเกษียณอายุราชการ และเกษีณก่อนกำหนดและที่ได้รับจัดสรร

- งานวิเคราะห์วานแผนอัตรากำลังคน

- งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามัและเลื่อนวิทยฐานะ

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

- การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงาน (กรณีขอใช้บัญชี)

- การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา

- การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

- การย้ายศึกษาเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

- การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การย้ายและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

- การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2)

- การบรรจุและแต่งตั้งนักสึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

- การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน 5 ปี และนักเรียนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารการศึกษา

- การสรรหาพนักงานราชการ

- การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นสอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่างสังกัด)

- การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การรักษาการในตำแหน่ง

- การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

- การลาออกของพนักงานราชการ

- การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา

- การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี

- ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกตำแหน่ง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- การเลื่อนและกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2)

- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ 

 - ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2)

- ดำเนินการเกี่ยวกับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นทุกกรณี

- ดำเนินการให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัด ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน

- ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำงบประมาณ

 - ดำเนินการจัดทำถือจ่ายเพิ่มเติม/ปรับฐานเงินเดือน ณ เมษายน ของทุกปี

- ดำเนินการรายงานวิทยฐานะทุกวันที่ 5 ของเดือน ให็ สพฐ. กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ

- ดำเนินการจัดทำบัญชีหมายเลข 8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีหมายเลข 4 ลูกจ้างประจำ หลังเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) เพื่อใช้เปลี่ยนปแปลงตำแหน่ง อันดับขั้นเงินเดือน ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำบัญชีถือจ่าย ประจำปีงบประมาณ

- ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราว

- ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขอเงินค่าตอบแทนกรณีเต็มขั้นของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาให้กลุ่มนโยบายและแผน

- ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทน 1 เท่าเงินวิทยฐานะกรณีได้รับเงินฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป

- ดำเนินการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ได้รับเงินรางวัลประจำปี

- ดำเนินการให้ข้าราชการครูได้รับเงิน พ.ค.ศ.

- ดำเนินการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มพิเศา เพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.)

- ดำเนินการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิจจ่าย

- ดำเนินการจัดทำข้อมูล P-OBEC งานที่เกี่ยวข้อง (งานบัญชีถือจ่าย)

- การควบคุมอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษาและลุกจ้างประจำ

- จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการ กรณีปกติ และกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด

- การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

- การให้บริหารสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7

- การจัดทำข้อมูลทะเบียนและประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่

- การจัดส่งและตอบรับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา

- ดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลุกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการทุกกรณี

- การควบคุมการลาทุกประเภท (ยกเว้นการลาศึกษาต่อ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

- การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ

- การรายงานวันลาประจำปีและบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลุกจ้างประจำ

- ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบ/การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ตลอดจนการติดตาม เรียกคืน หรือชดใช้เงินแทน แล้วแต่กรณี

- ดำเนินการเกี่ยวกับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

- การขอหนังสือรับรอง

- การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

- การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

- การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูตามมาตรา 14(5)แห่ง พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

การขอพระราชการน้ำหลวงอาบศพการขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ หีบเพลิง (ตรวจสอบว่าใช้คำใด)

- งานรับสมัคสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ    กจส.

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร

- การจัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

- การให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาอบรม ดูงานและการไปราชการ

- ประเมินคุณภาพการบริการงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

-  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ

5.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ

 - คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

- การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา

- การจัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

- การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล