แนวคิด 
                งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่ การศึกษาตลอดชีพ นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อ การศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
               ๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
               ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย
                ๔. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบข่าย/ภารกิจในกลุ่มงานต่าง ๆ
                ๑. งานธุรการ
                ๒. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
                     ๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
                     ๒.๒ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     ๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
                     ๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     ๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                     ๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
                     ๒.๗ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
                ๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
                     ๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
                     ๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
                     ๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                     ๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
                     ๓.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
                ๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
                     ๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
                     ๔.๒ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
                     ๔.๓ งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
                ๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
                     ๕.๑ งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
                     ๕.๒ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
                     ๕.๓ งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
                     ๕.๔ งานความมั่นคงของชาติ
                     ๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ์
                     ๕.๖ งานการป้องกันโรคเอดส์
                     ๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน
                 ๖. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน
                     ๖.๑ งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
                     ๖.๒ งานส่งเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน
                     ๖.๓ งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
                     ๖.๔ งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
                     ๖.๕ งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ