ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ได้กำหนดภารกิจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


วิสัยทัศน์ 
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพย์สิน และการดำเนินงานแก่หน่วยงานและโรงเรียน เพื่อเป็นหลักประกันและมั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้อง โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้ตรวจสอบที่มีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน


พันธกิจ
1. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในกานตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน 
2. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในระดับศูนย์อำเภอในการช่วยเหลือโรงเรียน 
3. ตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเกิดความมั่นใจผลการปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างคุณค่าเพิ่มในการปฏิบัติงานของโรงเรียน


เป้าประสงค์ (Goal) 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการตรวจสอบภายใน สามารถดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการดำเนินงาน ถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
สามารถนำความรู้ ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์กับงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 


กลยุทธ์ 
พัฒนางานตรวจสอบให้เกิดความเข้มแข็งให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ 
1. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน 
สร้างความเข้มแข็งและคุณค่าเพิ่มให้แก่หน่วยรับตรวจ (4)
1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการดำเนินงานและด้านงบประมาณ 
2. โครงการรางวัลโรงเรียนปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุยอดเยี่ยม 
พัฒนาผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (5) 
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา