จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  


 
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
3  กุมภาพันธ์  2564