สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลประเมินผล การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาออกประเมิน และรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการประเมิน ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
18  กุมภาพันธ์  2564