สพป.สฎ.3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  


 

 

 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยนายสำเริง  สุวรรณพงค์          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และได้อันเชิญพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ท่านเคยพระราชดำรัสไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา เรื่อง “การทำงาน” มาเป็นข้อคิดในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
5  เมษายน  2564