สพป.สฎ.3 ขานรับนโยบาย WFH  


 

 

 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting “การขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2564” กับบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ และปฏิบัติงานที่บ้าน “Work Form Home” ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
21  เมษายน  2564