สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุม PMQA 4.0  


 

 

 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564 โดยมี นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
4  มิถุนายน  2564