รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จและมีงบประมาณในส่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ดังนี้

1. งบดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 159 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,976,089.32 บาท รายละเอียดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังแนบ

2. งบลงทุน ได้ดำเนินการจัดซื้อในส่วนของครุภัณฑ์โรงเรียน เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน ทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,928,760 บาท รายละเอียดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังแนบ

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
19  กรกฎาคม.  2564