องค์ความรู้ภัยคุกคาม  


1.  ฝุ่น PM 2.5

https://drive.google.com/file/d/1Nthewc5ihA2pUtphX4ebDJs4Hx4zrP-i/view?usp=sharing

2. การค้ามนุษย์

https://drive.google.com/file/d/1iZLKRuIFdk9YpUljHda1GuyIrAnoUgaU/view?usp=sharing

3. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน

https://drive.google.com/file/d/1QhhuJpvTtarxoQck-6Yb--akkVHN_vUB/view?usp=sharing

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
6  กันยายน  2564
 
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :