การประกวดโครงงาน และ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1 - 3  


 

 

 

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี    เขต 3  ตัดสินการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
14  กันยายน  2564