การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ

 
 
พัฒนาครูและบุคลากร
8  เมษายน  2562