การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า  


ด้วย สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 และเปิดการศึกษาหลักสูตรในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยเรียนทุกวันอังคาร และวันพุธ (ช่วงครึ่งเช้า) รวมระยะเวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
พัฒนาครูและบุคลากร
9  เมษายน  2562