การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจังหวัดละ 3 คน เข้ารับรางวัลเสมาพิทักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นการส่งเสริมบุคคลดังกล่าวได้พัฒนาตนเองพัฒนางานให้มีมาตรฐานเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความให้อนุเคราะห์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3 แจ้งบุคลากรตามคำสั่ง/ประกาศศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มีผลงานดีเด่น ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ไม่เกิน 50 หน้า จำนวน 7 เล่ม ให้กับศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 20  มิถุนายน  2562

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
พัฒนาครูและบุคลากร
9  เมษายน  2562