การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา  


นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปฐมนิเทศให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - วันที่ 9 เมษายน 2562

 
 
พัฒนาครูและบุคลากร
10  เมษายน  2562