คู่มือการปฏิบัติงาน  


คู่มือการปฏิบัติงาน  เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ มีการระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กร และวิธีการควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทำขึ้นสำหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทำให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน  แต่ละหน่วยงานจะมีความรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน โดยในการจัดทำคู่มืการปฏิบัติงานนั้น ผู้จัดทำจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร ออกแบบ และการประเมินผล ผู้จัดทำมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น คนทำงาน "รู้งาน" ผู้บังคับบัญชา "ได้งานที่มีมาตรฐานเดียวกัน" องค์กร "มีประสิทธิภาพ" ผู้รับบริการ "มีความพึงพอใจ"

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16  เมษายน  2562
 
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
@@rqNhi  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
JyI=  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
8inxLTrz  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+230-230-1=0+0+0+1 --   7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+39-39-1=0+0+0+1  7 พฤษภาคม 2563 17:05
@@oknuW
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
JyI=
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
1  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1" OR 2+841-841-1=0+0+0+1 --   7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR"Z  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
WHlXjdCl
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+318-318-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+910-910-1=0+0+0+1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1" OR 2+271-271-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :