คู่มือการปฏิบัติงาน  


คู่มือการปฏิบัติงาน  เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ มีการระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กร และวิธีการควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทำขึ้นสำหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทำให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน  แต่ละหน่วยงานจะมีความรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน โดยในการจัดทำคู่มืการปฏิบัติงานนั้น ผู้จัดทำจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร ออกแบบ และการประเมินผล ผู้จัดทำมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น คนทำงาน "รู้งาน" ผู้บังคับบัญชา "ได้งานที่มีมาตรฐานเดียวกัน" องค์กร "มีประสิทธิภาพ" ผู้รับบริการ "มีความพึงพอใจ"

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
16  เมษายน  2562
 
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :