การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)  


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment :ITA)

โดยนายธนาวุฒิ  รักษ์หนู ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
17  เมษายน  2562
 
ดำเนินการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ศิริพร ประสิทธิกุล  29 เมษายน 2562 14:04
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :