เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562  


เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

 
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
25  มิถุนายน  2562