ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  


ประกาศ

 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
11  กรกฎาคม.  2562