ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  


ประกาศ

 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
กฎหมาย
11  กรกฎาคม.  2562