มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  


 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
12  กรกฎาคม.  2562