เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี  


ผลงาน ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต พอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี

 

๑. การวิจัยพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

๒. การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
Admin
กลุ่มนโยบายและแผน
11  พฤศจิกายน  2562
 

  13 มีนาคม 2563 15:03
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :