เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี  


ผลงาน ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต พอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี

 

๑. การวิจัยพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

๒. การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
Admin
11  พฤศจิกายน  2562
 

  13 มีนาคม 2563 15:03
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
@@AIaPV  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
JyI=  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
@@8tL4y
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
JyI=
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
UYQ9mNCI  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+488-488-1=0+0+0+1 --   7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1 OR 2+565-565-1=0+0+0+1  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
1  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
-1" OR 2+191-191-1=0+0+0+1 --   7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
Ge8KiRuX
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+212-212-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1 OR 2+268-268-1=0+0+0+1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1" OR 2+161-161-1=0+0+0+1 --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
if(now()=sysdate(),sleep(21),0)
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(21),0))XOR"Z
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1;select pg_sleep(7); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1;select pg_sleep(21); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1;select pg_sleep(14); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1;select pg_sleep(0); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1);select pg_sleep(7); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1);select pg_sleep(14); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1);select pg_sleep(21); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1));select pg_sleep(21); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
-1));select pg_sleep(14); --
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
1
GRLpGpAG  7 พฤษภาคม 2563 17:05
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :