แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการยกร่างข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

 

เพื่อการยกร่างข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

 

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


LINK : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGgtrq

M1Qz0G3MVsXP3AjCzub6i3KU3pEe_iN5wU58zA-HqA/viewform

 
 
Admin
กลุ่มนโยบายและแผน
13  พฤศจิกายน  2562