คำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงเรียนทั่วไป  


คำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงเรียนทั่วไป

 

1 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน (แบบ 2)   
 

2 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน (แบบ 3)  
 

3 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารประกอบ (แบบ 4) 
 

4 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างส้วม (แบบ 5) 
 

5 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างบ้านพักครู (แบบ 7)
 

6 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างสนามกีฬา (แบบ 8)
 

7 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น (แบบ 9) 
 

8 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซม (แบบ 10)
 

9 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาทักษะวิเคราะห์
 

10 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียน
 

11 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา 
 

12 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
 

13 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน   
 

14 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
 

15 เมนูคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว         
                

 

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
Admin
5  ธันวาคม  2562