การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม Coding & Robot & Drone  


ด้วยสมาคม ดิจิทัลเวิลด์ จะดำเนินการจัดอบรม ครูผู้สอน ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบาย Coding ของรัฐบาล และหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง 2560) โดยได้กำหนดสาระเทคโนโลยี วิชา วิทยาการคำนวณ การเรียนรู้ Coding&Robot&Drone ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
พัฒนาครูและบุคลากร
31  มกราคม  2563