(โรงเรียนวัดบางสวรรค์) ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙  


 

๑. ประกาศโรงเรียนวัดบางสวรรค์ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

 

๒. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ ชุด

 

๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงาน จ้างก่อสร้าง (แบบ บก. 01) จ านวน ๑ ชุด

 

๔. แบบประมาณราคากลาง ( ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖) จ านวน ๑ ชุด 

 

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
    เอกสารไฟล์แนบที่ 4
 
4  กุมภาพันธ์  2563