ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรม  


ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLC) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  ผู้สนใจสามารถตอบรับใบสมัครเข้าร่วมการอบรมที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-7728-9948 , 095-264-9934

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
พัฒนาครูและบุคลากร
6  กุมภาพันธ์  2563