โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2563  


สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝากประชาสัมพันธ์ "โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2563" เขิญชวนเจ้าหน้าทีที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดสามารถสแกนได้จาก QRcode ด้านล่าง

 

 
 
7  กุมภาพันธ์  2563