ประชาสัมพันธ์ "การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563"  


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ(อพวช.)ฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 หัวข้อ "พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข" สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1450

E-mail : somruthai@nsm.or.th หรือ thailandsciencedrama@gmail.com 

banne naturalproject2020

 
 
6  มีนาคม  2563