ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์

 1. บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุรายละเอียดวัสดุที่นํามาใช้ ขั้นตอนและวิธีการผลิต รวมถึงต้นทุนการผลิตอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 2. วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในระยะเวลา ประมาณ 1 ถึง 2 ปี 
 3. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีต้นทุนมูลค่าโดยเฉลี่ยไม่เกิน 0.85 บาท ต่อ 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถ รองรับการผลิตจํานวนมาก 1 ล้านชิ้น และกรมป่าไม้สามารถนํามาใช้ในการเพาะชํากล้าไม้ได้จริงในอนาคต 
 4. มีการนําเสนอบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับการทดสอบอย่างน้อย 50 ชิ้น ซึ่งต้องเป็นวัสดุที่ใช้ในการ เพาะชํากล้าไม้ได้จริง และมีปริมาตรการบรรจุวัสดุเพาะชํากล้าไม้ตั้งแต่ 250 ถึง 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
 • ส่งที่ ส่วนผลิตกล้าไม้ สานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
  (วงเล็บมุมซองโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชากล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

รางวัลการประกวด
รางวัลแบ่งตามผู้เข้าประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทจะได้รับการมอบรางวัลจากอธิบดีกรมป่าไม้ ดังนี้ 

 • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลจากอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท 
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล แต่ละรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร จากกรมป่าไม้และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนผลิตกล้าไม้ สานักส่งเสริมการปลูกป่า
 • โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5517/5520
 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
4  มิถุนายน  2563