ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


 

1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 2 หน้า
 

 2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 จำนวน 8 หน้า

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
22  มิถุนายน  2563