เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
14  กรกฎาคม.  2563