ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  


ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลดอชีวิต (LLC) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้เข้าอบรม...
หลักสูตร "พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
รุ่นท่ี 8 : วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2563
รุ่นท่ี 9 : วันท่ี 22-23 สิงหาคม 2563
รุ่นท่ี 10 : วันท่ี 12-13 กันยายน 2563
โทร . 077-289 948

 
 
Admin
16  กรกฎาคม.  2563