โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล เพื่อเด็กและเยาวชน  


วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563  นางสาวดารารัตน์  คชโสภณ และคณะ จากกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบ นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และนายมนูญ  รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอเวียงสระ   อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอพระแสง และอำเภอเคียนซา ส่งนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – 17 มกราคม 2564 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
15  ตุลาคม  2563