ร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ  


กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th/) 

เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกียวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
19  ตุลาคม  2563