สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563  


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา  ทองคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สฎ.3 เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1)ร่างประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพป.สฎ.3
2)ประกาศฯ เรื่องให้ผู้ปกครองเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
3)ประกาศฯ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565
4)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประจำปีการศึกษา 2564
5)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
6)การรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)
 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
25  ธันวาคม  2563