สพป.สฎ.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  


วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563  เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
25  ธันวาคม  2563