สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เตรียมความพร้อมการขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมประเมินความพร้อมการขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินความพร้อมการขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ใน 6 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการรับนักเรียน ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมบุญรักษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
11  มกราคม  2564