สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ และมี นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทน ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และพิจารณากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่  14 - 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
14  มกราคม  2564