สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

ข้อมูลสารสนเทศ
ผลการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต
รายงานผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
ผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาศ พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาศ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561
ระบบบำเหน็จบำนาญ-ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
   
รายงานผลการบริหารงานบุคคล ปี 2562
รายงานผลพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
รายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
   
รายงานผลการนิเทศการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้วยกระบวนการนิเทศ แบบ PIDRE
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ฐานข้อมูลโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน(2562)
ข้อมูลนวัตกรรมและวิจัยของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test)RT ปีการศึกษา2561
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test)RT ปีการศึกษา2560
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระัดบชาติ (National Test)NT )ปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระัดบชาติ (National Test)NT )ปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 ภาษาไทย ป.6
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 ภาษาอังกฤษ ป.6
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 คณิตศาสตร์ ป.6
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 วิทยาศาสตร์ ป.6
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 ภาษาไทย ม.3
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 ภาษาอังกฤษ ม.3
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 คณิตศาสตร์ ม.3
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 วิทยาศาสตร์ ม.3
   
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. ลูกเสือ / กฏกระทรวง / ข้อบังคับ
ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานโภชนาการกรมอนามัย
ระบบประเมินตำหรับอาหารโดยโรงเรียน
ระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ
เด็กไทยแก้มใส
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
   
ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
   
คุรุสภา
สอบครู
ครูประถม.คอม
ครูวันดี.คอม
สถาบันคุรุพัฒนา
คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
True ปลูกปัญญา
การศึกษา.คอม
ครูบ้านนอก.คอม
สำนักงาน ก.พ.
STEM Education Thailand สะเต็มศึกษา ประเทศไทย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครงวงจร (คูปองครู)
การพัฒนาข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภาระกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์
ครูดีของแผ่นดิน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
สรุปผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ
   
ข้อมูลนักเรียน รอบที่ 1 ประจำปี 2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ( 10 ธันวาคม 2561)
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา2560
   
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการ
กฎหมาย พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ.
กฎ ก.ค.ศ.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
   

 

 

 

 


 


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658      โทรสาร. 0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด